Beleidsrapporten VWS

Beleidsrapporten voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In opdracht van het Ministerie van VWS doen de onderzoekers van LASA jaarlijks speciale analyses van de LASA-data. Hierdoor worden antwoorden op actuele beleidsvragen onderbouwd met wetenschappelijke kennis. De rapporten zetten wij, met toestemming van het Ministerie, vrij toegankelijk op de website, omdat deze rapporten voor meerdere doelgroepen relevant zijn.

De titel van elk rapport staat met een link naar de inhoud van het betreffende rapport hieronder weergegeven; daaronder wordt kort ingegaan op de achtergrond van de onderzoeksvragen van de genoemde rapporten.

Tot op heden verschenen rapporten

 1. Verandering in prevalentie van eenzaamheid onder ouderen in de periode eind 2011 tot begin 2019 (2019)
 2. Reisduur van netwerkleden van kwetsbare ouderen: Implicaties voor professionele zorg, eenzaamheid en depressie (2018)
 3. Gebruik van ICT door ouderen met en zonder beperkingen (2017)
 4. Trends in sociale, emotionele- en gezondheidsproblematiek van Nederlandse 85- tot 94-jarigen tussen 2001/02 en 2011/12 (2017)
 5. Zorgnetwerk, kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven (2017)
 6. Trends in sociale, emotionele en gezondheidsproblematiek van Nederlandse ouderen tussen 1992 en 2012 (2016)
 7. Zorgtransities en verschillen in kwaliteit van leven bij ouderen (2015)
 8. Gezond, sociaal actief en zelfstandig ouder worden (2015)
 9. Sedentair gedrag van ouderen (2014)
 10. Zijn ouderen nu meer of minder sociaal actief dan voorheen? (2014)
 11. Sociale en emotionele factoren bij verhuizingen van ouderen naar een zorginstelling of een aangepaste woonvorm (2013)
 12. Ervaren regie bij Nederlandse ouderen en de samenhang ervan met zorggebruik, demografische factoren en persoonlijkheid (2013)
 13. De laatste levensmaanden van ouderen in Nederland (2012)
 14. Somatische en psychische problematiek bij ouderen; samenhang en zorggebruik (2012)
 15. Sport en eenzaamheid bij ouderen (2012)
 16. Kwetsbare ouderen: Zorg of geen zorg? (2011)
 17. Naar verklaringen voor het eetgedrag van ouderen (2011)
 18. Eetgedrag bij ouderen (2010)
 19. Rookgedrag onder ouderen (2010)
 20. Mogelijkheden voor preventie van AWBZ-gebruik. Netwerken van zelfstandig wonende ouderen (2010)
 21. Extramurale zorgpakketten (2010)
 22. Alcoholgebruik onder ouderen (2009)
 23. Gevoelens van sociale onveiligheid onder ouderen (2009)
 24. Empowerment (2009)
 25. Validering van screeningsinstrumenten voor de identificatie van vallers (2008)
 26. Ondervoeding bij ouderen (2008)
 27. Gebruik van thuiszorg en welzijnsvoorzieningen door 55-plussers tussen 1992-2006 (2007)
 28. Vroege predictoren van dementie (2006)

2019

Verandering in prevalentie van eenzaamheid onder ouderen in de periode eind 2011 tot begin 2019

In deze rapportage is de trend in prevalentie van eenzaamheid onder ouderen in de periode eind 2011 – begin 2019 zichtbaar gemaakt. De resultaten tonen aan dat de oudere die in 2018/2019 ondervraagd is gemiddeld in dezelfde mate eenzaam is als een andere oudere met dezelfde leeftijd die negen maanden tot zeven jaar eerder ondervraagd is. Er is dus geen verandering in de trend opgetreden. Een tweede analyse van het beloop van eenzaamheid bevestigt dit, en laat ook zien dat gemiddeld eenzaamheid toeneemt met ouder worden.
Auteur: Theo van Tilburg

2018

Reisduur van netwerkleden van kwetsbare ouderen: Implicaties voor professionele zorg, eenzaamheid en depressie

Veel mensen die informele hulp geven, reizen daarvoor. Verondersteld wordt dat ouderen minder informele zorg ontvangen als netwerkleden langer moeten reizen. Met gegevens van de Longitudinal Aging Study Amsterdam is nagegaan of een langere reisduur van netwerkleden samenhangt met het vaker ontvangen van professionele zorg, eenzaamheid en depressieve symptomen. In dit rapport worden de uitkomsten van dit onderzoek besproken en bediscussieerd.
Auteurs: Theo van Tilburg en Bianca Suanet

2017

Gebruik van ICT door ouderen met en zonder beperkingen

De vraag die in dit rapport gesteld wordt is in hoeverre bij ouderen het ICT-gebruik verandert als zij beperkingen krijgen en wat de gevolgen zijn voor de eigen regie. Voor beleid is van belang te weten in hoeverre er een digitale achterstand ontstaat bij ouderen die beperkt zelfredzaam zijn en welke aanknopingspunten er zijn om die te voorkomen of verminderen. De resultaten bieden handvatten om risico’s en risicogroepen te identificeren voor ondergebruik van ICT bij ouderen met beperkte of mogelijk beperkte zelfredzaamheid.
Auteurs: Hannie Comijs en Fleur Thomese

Trends in sociale, emotionele- en gezondheidsproblematiek van Nederlandse 85- tot 94-jarigen tussen 2001/02 en 2011/12

In dit rapport wordt onderzocht welke trends er zijn te zien in het functioneren van Nederlandse 85- tot 94-jarigen in de periode tussen 2001/02 en 2011/12?. Voor de gegevens van deze ouderen zijn vier meetmomenten (2001/02, 2005/06, 2008/09 en 2011/12) van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) gebruikt. Daarbij zijn problemen op acht aspecten van functioneren bepaald: multimorbiditeit (twee of meer chronische ziekten), ernstige functionele beperkingen (zoals niet zelf kunnen aan- of uitkleden), depressie, angst, cognitieve beperking, niet voldoen aan de beweegnorm, eenzaamheid en sociale isolatie. Daarnaast is gekeken hoeveel ouderen last hadden van vijf of meer van deze problemen: ‘multiproblematiek’. Het LASA-rapport uit 2016 over trends in sociale-, emotionele- en gezondheidsproblematiek van Nederlandse 64- tot 84-jarigen toont voornamelijk gunstige ontwikkelingen (o.a. afname van ernstige functionele beperkingen) aan. Dat riep de vraag op of een belangrijk deel van de problematiek van ouderen zou zijn ‘verplaatst’ naar oudere leeftijden. Dit rapport probeert antwoord op deze vraag te geven.
Auteurs: Erik Timmermans, Dorly Deeg en Martijn Huisman

Zorgnetwerk, kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven

Nu het overheidsbeleid meer inzet op een versterking van de eigen regie in de zorg en een grotere inzet van mantelzorg, is het de vraag in hoeverre deze beide aspecten bijdragen aan de ervaren kwaliteit van zorg en de ervaren kwaliteit van leven. Daar is nog weinig onderzoek naar gedaan. In dit rapport wordt nader ingegaan op twee vragen:
1) In hoeverre bestaat er een samenhang tussen structurele en functionele kenmerken van het zorgnetwerk en de ervaren kwaliteit van zorg?
2) Wat is het effect van objectieve kenmerken en de evaluatie van zorg op de mate van depressieve stemming en eenzaamheid, als ook rekening wordt gehouden met persoonskenmerken, opvattingen over zorg, en ernst en aard van gezondheidsproblemen? Auteurs: Marjolein Groene van Broesou en Femmy Bijnsdorp

2016

Trends in sociale, emotionele en gezondheidsproblematiek van Nederlandse ouderen tussen 1992 en 2012

Dit rapport beschrijft trends in sociale, emotionele en gezondheidsproblematiek bij Nederlandse ouderen in de periode van 1992 en 2012. Het doel van dit rapport is een beeld te schetsen van het vóórkomen van problemen met het functioneren van Nederlandse ouderen gedurende die periode en van de ontwikkelingen daarin. Op welke aspecten gaat het beter met de Nederlandse ouderen? Op welke aspecten gaat het juist slechter? Dat zijn vragen die in dit rapport worden beantwoord.
Auteurs: Emiel Hoogendijk, Dorly Deeg en Martijn Huisman

2015

Zorgtransities en verschillen in kwaliteit van leven bij ouderen

De onderzoeksvraag waar in dit rapport antwoord op gegeven wordt is of de kwaliteit van leven van ouderen gerelateerd is aan het ontvangen van formele zorg thuis of in een instelling (onafhankelijk van het niveau van functioneren dat zij vertonen).
Auteurs: Fleur Thomese, Jarno Sluik en Martijn Huisman

Gezond, sociaal actief en zelfstandig ouder worden

Zijn ouderen te groeperen naar leefstijl, streven naar autonomie, en sociale participatie? En verschillen deze groepen dan naar ontwikkelingen in functionele beperkingen en zorggebruik?
Auteurs: Marjolein Broese van Groenou en Dorly Deeg

2014

Sedentair gedrag van ouderen

Er is nog weinig bekend over de determinanten van sedentair gedrag bij ouderen en de gevolgen van sedentair gedrag bij ouderen. In dit onderzoek komen deze onderwerpen aan bod.
Auteur: Marjolein Visser

Zijn ouderen nu meer of minder sociaal actief dan voorheen?

Trends in vrijwilligerswerk, mantelzorg en het geven van steun door 64-75-jarigen in 2005, 2008 en 2012.
Auteurs: Marjolein Broese van Groenou en N. Tolkacheva

2013

Sociale en emotionele factoren bij verhuizingen van ouderen naar een zorginstelling of een aangepaste woonvorm

Met de trend om ouderen steeds langer zelfstandig thuis te laten wonen, dringt de vraag zich op welke sociale en emotionele factoren in het spel zijn wanneer deze ouderen vroeg of laat moeten verhuizen naar een tehuis of een tussenvorm zoals een aangepaste woning. Ook wordt nader ingegaan op de samenhang tussen deze factoren, de trends in de tijd en sexe-verschillen.
Auteurs: N. Tolkacheva en Fleur Thomese

Ervaren regie bij Nederlandse ouderen en de samenhang ervan met zorggebruik, demografische factoren en persoonlijkheid

Regie is een complex begrip. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in algemene en zorgregie. In dit rapport wordt ingegaan op de vraag uit welke elementen de zorgregie bij Nederlandse ouderen bestaat, hoe algemene en zorgregie samenhangen met demografische factoren en hoe verschillende maten van regie samenhangen met verschillende vormen van gegeven zorg en de ervaren kwaliteit van die zorg.
Auteurs: Martijn Huisman. Dorly Deeg en C. Claassens

2012

De laatste levensmaanden van ouderen in Nederland

Samenvatting volgt
Auteurs: H. R.W. Pasman, B.D. Onwuteaka‐Philipsen en D.J.H. Deeg

Somatische en psychische problematiek bij ouderen; samenhang en zorggebruik

Samenvatting volgt
Auteur: H. Comijs

Sport en eenzaamheid bij ouderen

Samenvatting volgt
Auteurs: F.Wirtz, M. Aartsen, M. Visser en D.J.H. Deeg

2011

Kwetsbare ouderen: Zorg of geen zorg?

Samenvatting volgt
Auteurs: I. Plaisier, M.I. Broese van Groenou en D.J.H. Deeg

Naar verklaringen voor het eetgedrag van ouderen

Samenvatting volgt
Auteurs: M. Visser en C. Dijkstra

2010

Eetgedrag bij ouderen

Samenvatting volgt
Auteurs: M. Visser en C. Dijkstra

Rookgedrag onder ouderen

Samenvatting volgt
Auteurs: M. Huisman en M. Visser

Mogelijkheden voor preventie van AWBZ-gebruik. Netwerken van zelfstandig wonende ouderen

Samenvatting volgt
Auteurs: I. Plaisier, T.G. van Tilburg, D.J.H. Deeg

Extramurale zorgpakketten

Verleende zorg aan thuiswonende ouderen in onderscheidende pakketten
Samenvatting volgt
Auteurs: M.J.G. van Vliet, M.I. Broese van Groenou, D.J.H. Deeg
bijlage 1 (LASA-waarnemingen vorige waves)
bijlage 2 (verantwoording methodologie)

2009

Alcoholgebruik onder ouderen

Samenvatting volgt
Auteur: H.C. Comijs

Gevoelens van sociale onveiligheid onder ouderen

Samenvatting volgt
Auteur: T.G. van Tilburg

Empowerment

Samenvatting volgt
Auteur: D.J.H. Deeg

2008

Validering van screeningsinstrumenten voor de identificatie van vallers

In eerder onderzoek binnen LASA is een valbeslisboom ontwikkeld waarmee het risico op herhaald vallen voorspeld kan worden bij personen vanaf 65 jaar. Onder herhaald vallen wordt verstaan twee keer of vaker vallen in 6 maanden tijd. In dit rapport is deze valbeslisboom geëvalueerd in een nieuwe steekproef van ouderen die meededen aan het valpreventieonderzoek (VPO). Alle deelnemers aan dit onderzoek hadden zich recent na een val bij de huisarts of spoedeisende hulp gemeld. Uit de analyse bleek dat de valbeslisboom niet geschikt was om in deze groep te voorspellen wie herhaaldelijk zou gaan vallen. Sommige predictoren in de valbeslisboom bleken niet van toepassing (één keer of vaker gevallen in het afgelopen jaar) of weinig bij te dragen aan het voorspellen van het risico (het hebben van functionele beperkingen en duizeligheid). Vervolgens is in de VPO-steekproef een nieuwe valbeslisboom ontwikkeld. De predictoren valgeschiedenis, valangst en gebruik van een loophulpmiddel bleken belangrijk voor het voorspellen van de kans op herhaald vallen. Ten slotte werd geëvalueerd hoe goed deze nieuwe valbeslisboom onderscheid maakte tussen herhaald vallers en niet-herhaald vallers in een selecte groep LASA-deelnemers die ten minste één val meldden in het voorgaande jaar. De vooraf kans op herhaald vallen in recente vallers bedroeg 19% in VPO en 30% in LASA. Bij aanwezigheid van valgeschiedenis en valangst nam de kans op herhaald vallen toe tot 42 % in VPO en 59 % in LASA. Is een oudere zonder valangst minder dan 2 keer gevallen in het voorgaande jaar en gebruikt hij geen loophulpmiddel, dan neemt de kans af tot circa 10 %. De nieuwe valbeslisboom is een eenvoudig toepasbaar instrument om de kans op herhaald vallen te bespreken met ouderen in de huisartspraktijk.
G.M.E.E. Peeters, N.M. van Schoor, P. Lips en D.J.H. Deeg

Ondervoeding bij ouderen

Samenvatting volgt
M. Visser

2007

Gebruik van thuiszorg en welzijnsvoorzieningen door 55-plussers tussen 1992-2006

Samenvatting volgt
M.I. Broese van Groenou, D.J.H. Deeg

2006

Vroege predictoren van dementie

Samenvatting volgt
Auteurs: H.C. Comijs en D.J.H. Deeg